Uygun Ödeme Koşulları

9 taksite varan zdeme seene'i ve nakit zdeme se'eneklerimiz ile m'terilerimizin her zaman yan'ndayz.

Profesyonel Ekip

Alan'nda uzman ekiplerimiz ile kusursuz laminat parke d'emesi yapmaktayz.
kampanya 30.99

Ürün Gruplarımız

Lamine, laminat parke, masif marke, pvc yer d'emesi, karo hal, br't beton uygulama

Lamine Parke

lamine parke

Laminat Parke

laminat parke izmir

Masif Parke

masif 1

Pvc Yer Döşemeleri

pvc

Markuteri

markuteri

Karo Halı

karo halı

Brüt Beton

brüt beton

Yükseltilmiş Döşeme

yükseltilmiş zemin döşeme

Geçmişten Günümüze Laminat Parke

Takvimler 1977'yi g'sterdi'inde laminat parke ismini ilk kez duyduk ve 1980'li y'llarda pazarda yerini almaya ba'lad' … g'rsel b't'nl'n yan's s'ra uzun 'm'rl' olmas' ve bununla birlikte daha kullan'l' olmas' da insanlar'bu yeni 'r'ne daha yak'n hale getirdi. 80'li y'llar'n sonunda pazara hakim olmaya ba'layan, binlerce insan taraf'ndan tercih edildi ve g'n'mze kadar ula'may' da ba'arm'arm'durumda. Pop'ler bir zemin olan laminat parke, zretimi olduk'a zahmetli olan modellemelerden bir tanesidir. Kaliteli bir i'ilik gerektiriyor ve bu i'ili'in sonunda da ortaya harika bir eser zk'yor. zmir laminat parke ailesi olarak bu zr'nleri ya'am alanlar'n'za entegre etmekle me'gul'z ve i'imizi de kusursuz bir zekilde yapmaya devam ediyoruz. Sizler de daha uzun zm'rl'parkelere sahip olmak ve ya'am alanlar'n'za de'er katmak isterseniz e'er hemen zimdi taleplerinizi iletebilirsiniz.

Laminat parkelerin y'zey kaplamas'na bakt'm'zda sert ve gayet dayan'kl's bir yap'ya sahip oldu'unu g'rebiliyo veruz bunun en znemli nedenlerinden biresi de zelzel' mallozzel' kullan'l'l'l'd. Yap'y uzun's hale getiren en znemli detaylardan bir tanesi de budur ve zaten incelemelerinizi yapt'n'n'zda bunu sizler de daha net birekilde fark edeceksiniz.

zmir laminat parke olarak hem zretimde hem de sat'ta bir ad'm znde yer almak ad'na elimizden gelenin zok daha fazlas'n' yap'yoruz. Sizlere daha kusursuz bir zemin sunabilmek ve ya'am alanlar'n'n de'erini artt'rabilmek ad'na buradayz. the zimdi dilerseniz bu zemin t'r'n'n ne gibi avantajlar sundu'unu ve ne t'r zzelliklere sahip oldu'unu hep birlikte inceleyelim.

Laminat Parke Ne T'r Avantajlar Sunuyor?

Dayan'kl: Sars'nt' ve her t'rl' darbeye kar' di'er zemin t'rlerine nazaran daha dayan'kl've daha sa'lam olduunu belirtmek gerekiyor. Uzun yap malzemelerinden bir tanesidir ve emin olun verdi'iniz paran'n kar'l'n da her zekilde alacaks'nz.

Is' Geirgenli'i: Laminat parkelerin y'ksek zs'ya dayan'kl' olmas' da tutu'may' geciktiriyor ve bu da yine daha uzun zm'rl' bir yap' malzemesini sizinle bulu'turuyor. zmir laminat parke ailesi olarak kaliteli zr'nler sunmaya ve ya'am alanlar'n'nz yenilemeye devam ediyoruz.

H'zl' Montaj: Taleplerinize ba'l'l'olarak ekip arkada's gerekli incelemeleri yap'yor ve ihtiyac'n'z olan laminat parkeler i'in harekete ge'iyor. Montaj konusunda sorun ya'am'yor ve ya'atm'yoruz. Bu zemin malzemelerininen en znemli zzelliklerinden bir tanesi de montaj s'recinin in the daha h'zl've kolay olmas'd'r. Aman kayb' ya'am'yor ve tam aksine zaman' kusursuz bir zekilde kullanma elde ediyorsunuz.

Temizlik: Laminat parkelerin bak'm've temizli'i bir hayli kolayd'r. D'zenli bak'm ile birlikte g'rsel anlamda rahats'z olaca'n'z herhangi bir sorun kar'n'za zm'yor ve bukonuda da znemli bir art' de'er sundu'unu belirtmek gerekiyor.

G'rsel B't'nl'k: zmir laminat parke olarak yap' malzemesine g'venimiz tam. G'r'nt' bak'm'ndan kusursuz bir yap'ya sahip olacaks'nz ve do'all'k ya'am alanlar'n'z daha etkileyici hale getirecektir. "Ok qk bir duru'sergilior ve g'rsel b't'n'n yan's a ya'am alanlar'n'n rakamsal de'erini de belli oranda art'r'yor.

Sizler de ya'am alanlar'n'z daha de'erli k'lmak ve uzun zm'rl' bir zemin malzemesi ile kaplatmak isterseniz e'er firmam'za ula'abilir tale veplerinizi iletebilirsiniz. Ekip arkada'lar'mz gerekli incelemeleri yapt'ktan sonra farkl' laminat modellerini de sizinle payla'acak ve fikir sahibi olman'z' sa'acalayklard'r. De'i'ime haz'r olun ve bu de'i'im i'in y'ksek rakamlar 'demek zorunda olmad' da bir kez daha hat'rlatmak istiyoruz.

Zmir Laminat parke firme' olarak ya'am alanlar'n'z dekore etmeniz ad'na sizlere zok say'da parke zr'n grubu ve ayr'cal'klar sunuruzyo. Bu gruplar; lamine parke, laminat parke, masif parke ve PVC yer d'emeleri olarak kar'n'za zk'yor. The zaok basit tasar'm qal'mas' harici daha kompleks tasar'mlar olarak g'rsel olarak muazzam bir ya'am alan' yaratmanza yard'mc's a' olan bu'nler, en uygun fiyatlar'ile sitemizde yerini almaya devam ediyor. Kullan'l'l'yap's ve g'rsel b't'nl's ile bir'ok evde yerini alan ve g'z dolduran bu parke ze'itlerine sizler de daha yak'ndan g'z atabilir ve en az'ndan fikir sahibi olarsbiliiniz. Laminat parke fiyatlar'n' i'in firmam'z arayabilirsiniz. Kaliteye g're fiyat art' da normaldir ancak daha uygun bir rakam ar'yorsan z firmamzdan bilgi alabilirsiniz.

zmir laminat parke hakk'nda daha detayl'bilgi almak ad'na sizler de web sayfamzdaki g'rsellere t'klayabilir veya firmam'z ziyaret ederseniz daha net bilgi alabilirsin. Evinizin her yerinde kusursuz bir g'r'n'm elde etmek i'in'r'n gruplar'm' inceleyebilirsiniz. Suya dayan'kl' laminat parke ar'yorsan'z firmam'z ziyaret edebilirsiniz. Su ge'irmez parkeler ile mutfaklar'n'z daha g'zel g'r'necek. Suya dayan'kl'parkeler harici zzel yap'ya sahip olan ve daha kaliteli zr'nler de yine sitemizde mevcuttur. Sizler de ya'am alanlar'n'za farkl'bir hava katmak ve daha renkli alanlar alanlar yaratmak isterseniz hi'vakit kaybetmeden sitemizi inceleyebilir ve bizimle ileti'ime ge'ebilirsiniz. Bir s're sonra hepimiz bulundu'umuz anlardan s'k'l'yor ve 'zel bir'i'iklik yapmak istiyoruz, i'te bu noktada farkl' tasar'mlar'yla lamine parke kare kar'm'za za'k'yor. Hem kaliteli hemde bir qok farkl' tasar'ma sahip lamine parkeler ile evinizin g'r'nt's de'i'ecek.

adrestesiniz demektir. The zmir'in is nde gelen lider firmalar'aras'nda olan can YER d'EMELER' kalitesiyle tan'p evinizin de'erine de'er katmak isterseniz, size bir telefon kadar yak'nz. (leti'im numaramz 0 232 459 72 70)

izmir laminat parke
izmir laminat parke modern
izmir laminat parke yalın