Uygun Ödeme Koşulları

9 taksite varan zdeme seene'i ve nakit zdeme se'enekleri ile m'terileri onu zaman yan'n

Profesyonel Ekip

dayz. Alan'da uzman ile kusursuz laminat parke d'emesi olurtayz.
kampanya 30.99

Ürün Gruplarımız

Lamine, lamine parke, masif marke, pvc yer d'emesi, karo hal, br't beton uygulama

Lamine Parke

lamine parke

Laminat Parke

laminat parke izmir

Masif Parke

masif 1

Pvc Yer Döşemeleri

pvc

Markuteri

markuteri

Karo Halı

karo halı

Brüt Beton

brüt beton

Yükseltilmiş Döşeme

yükseltilmiş zemin döşeme

Günümüze Laminat Parkı

Takvimler 1977'yi g'sterdi'inde lamine parke ismini ilk kez ve 1980'li y'llarda pazarda alma ba'lad' … g'rsel b't'nl'n yan's'ra uzun 'm'rl' olmas' ve ve daha kullan'l' olmas' da insan'bu yeni 'r'ne daha yak'n hale hale getirdi. 80'li y'llar'n sonunda pazara hakim in ba'layan, insan taraf'ın ve g'nze ula'may' da ba'arm'arm'da. Pop'lar bir olan zemin laminat parke, zretimi olduk'a zahmetli olan bir tanesidir. Kaliteli bir i'ilik ve bu i'ili'in sonunda da harika bir eser zk'yor. zmir lamina parke aile bu zr'nleri ya'am alan'n'za entegre beni'gul'z ve i'i kusursuz bir zekilde devam. Sizler de daha uzun zm'rl'parkelere ve ya'am alan'n'za de'er katmak isterseniz e'er hemen zimdi talepleri iletleri.

Laminat parkelerin y'zey kaplamas'na bakt'm'zda sert ve gayet dayan'kl's bir yap'ya hale'unu g'rebiliyo veruz bunun en znemli biresi de zelzel' mallzel' kullan'l'l'l'l'd. Yap'y uzun's hale getiren en z detaynemlidan bir tanesi de bu ve bu zaten incelemenizi yapt'n'zda bunu sizler de daha net birfark fark.

zmir laminat parke olarak hem zretimde hem de sat'ta bir ad'm znde yer almak ad'na elimizden gelenin zok daha fazlas'n' yap'yoruz. Sizlere daha bir zemin sunave ya'am alan'n'n de'erini artt'rabilmek ad'na buradayz. zimdi dilerbu zemin t'r'n'n ne gibi bir şey sun'unu ve ne t'r zzelliklere oldu'unu hep birlikte inceleyelim.

Laminat Parke Ne T'r Avantajları Sunuyor?

Dayan'kl: Sars'nt' ve her t'rl' darbeye kar' di'er zemin t'rlere nan daha dayan've daha sa'lam olduunu. Uzun yap bir tanedir ve emin olun verdi'iniz paran'n kar'l'n da onu zekildealacaks'nz.

Is' Geirgenli'i: Laminat parkelerin y'ksek zs'ya dayan'kl' olmas' da tutu'may' ve bu da yine daha uzun zm'rl' bir yap' malzemesini bulu'tur. zmir lamina parke aile kaliteli zr'nler ve sunsun ya'am alan'n'nz yenilemeye.

H'zl' Montaj: Âle ba'l'l'ekip arkada'nın ve ihtiyac'n'z olan lamina parkeler i'in. Montaj sorun ya'am'yor ya'atm'yor. Bu zemin en znemli zzellikleri bir tanesi de montaj s'recinin in daha h'zl've kolay olmas'd'r. Aman kayb' ya'am'yor ve tam aksine zaman' kusursuz bir zekilde ve elde.

Temizlik: Laminat parkelerin bak'm've temizli'i bir hayli kolayd'r. D'zenli bak'm ile birlikte g'rsel' rahats'z olaca'n'z bir sorun kar'n'za zm'yor ve bukonuda da z birnemli art' de'er sundu'unu'unu.

G'rsel B't'nl'k: zmir lamina parke yap' şey g'venimiz tam. G'r'nt' bak'm'na bir yap'ya sahip s'nz ve do'all'k ya'am alan'n'z daha daha etkileyici hale hale. "Ok qk bir duru'sergilior ve g'rsel b't'n'n yan's a ya'am alan'n'n rakamsal de'erini de belli oran art'r'yor.

Sizler de ya'am alan'n'z daha de'erli k'lmak ve uzun zm'rl' bir zemin ile kaplatma e'er firmam'za ula'nın vepleri iletleri. Ekip arkada'lar'mz' ve laminat modellerini de farkl' ve fikir sahibi olman'z' sa'acalayklard'r. De'i'ime haz'r olun ve bu de'i'im i'in y'ksek rakam 'demek olmad' da bir kez daha hat'rlatmak.

Zmir Laminat parke firme' ya'am alan'n'z dekore'n a'na sizlere zok say'da parke zr'n grubu ve ayr'cal'klar sunuruzyo. Bu grup; lamine parke, lamine parke, masif parke ve PVC yer d'emeleri ve kar'n'za zk'yor. Zaok basit tasar'm qal'mas' ve daha kompleks tasar'mlar ve g'rsel muazzam bir ya'am alan' yaratmanza yard's a' olan bu'nler, en uygun'ile yer alma. Kullan'l'l'yap's ve g'rsel b't'nl's ile bir'ok evde alan ve g'z dolduran bu parke ze'itler sizler de daha yak'dan g'z atı ve en az'dan sahibi fikir olarsbiliiniz. Laminat parke'n' i'in firmam'z arayadır. Kaliteye g're fiyat art' da normaldir ancak uygun bir rakam ar'yorsan z firmamzdan bilgi aa.

zmir laminat parke hakk'nda daha detayl'bilgi alma ad'na sizler de web sayfamzdaki g'rsellere t'klayabilir veya firmam'z ziyaret daha net bilgi bilgi. Evin onu bir g'r'n'm elde i'in'r'n'm' ensest. Suya dayan'kl' lamine parke ar'yorsan'z firmam'z ziyaret eded. Su ge'irmez parkeler ile mutfaklar'n'z daha g'zel g'r'necek. Suya dayan'kl'parkeler harici zzel yap'ya sahip olan ve daha fazla ve daha fazla kaliteli zr'nler de yine de yine. Sizler de ya'am alan'n'za farkl'bir hava katmak ve daha fazla alan alan alan zamanden zamanden ve çok güzel'ime ge'de. Bir s're ve 'zel bir'l'yor ve 'zel bir'i'iklik' ve i'te bu nokta farkl' tasar'mlar'lamine parke kare kar'm'za za'k'yor. Hem kaliteli hemde bir qok farkl' tasar'ma sahip lamine parkeler ile evin g'r'nt's de'i'ecek.

adrestesiniz. Zmir'in gelen lider firma'aras'nda olan olan can YER d'EMELER'in kalitesiyle tan'p ev'erine de'er katmak, boyut bir kadar yak'nz. (leti'im numaramz 0 232 459 72 70)

izmir laminat parke
izmir laminat parke modern
izmir laminat parke yalın